На своя VII конгрес през 2012 г. КНСБ взе решение да усъвършенства системата за индивидуална защита на своите членове като разработи нови, допълнителни механизми за подобряване на техния трудов и социален статус. След близо двугодишна подготовка КНСБ създаде Национална взаимоспомагателна каса (НВСК на КНСБ). НВСК на КНСБ е регистрирана на 10 март 2014 г. по ф.д. № 145/ 2014 на СГС по Закона за юридически лица с нестопанска цел и има лиценз за оператор на лични данни. Дейността на Сдружението се регламентира с приети от Учредителното събрание Устав и Правила за финансовата дейност.