Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Национална взаимоспомагателна каса на Конфедерацията на независимите синдикати в България” (НВСК на КНСБ), на основание по чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.12 от Устава и съгласно свое Решениe от 25.05.2022 г.  свиква Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Национална взаимоспомагателна каса на Конфедерацията на независимите синдикати в България” (НВСК на КНСБ), което ще се проведе на 27.06.2022 г. в гр. София, пл. „Македония” № 1 в зала Европа, ет. 2 в административната сграда на КНСБ от 09:00 часа за членовете на НВСК на КНСБ. За повече информация можете да прочетете приложената покана.

На 15.05.2017г. в зала Европа, в сградата на КНСБ, протече годишното Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел "Национална взаимоспомагателна каса на КНСБ".След проведените разисквания Общото събрание взе следните решения:
По т.1. от дневния ред  Общото събрание, единодушно прие Отчет за дейността на  Сдружение с нестопанска цел „НАЦИОНАЛНА ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ” за 2016 година.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Национална взаимоспомагателна каса на Конфедерацията на независимите синдикати в България” (НВСК на КНСБ), на основание по чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.12 от Устава и съгласно свое Решениe от 20.04.2021 г.  свиква Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Национална взаимоспомагателна каса на Конфедерацията на независимите синдикати в България” (НВСК на КНСБ), което ще се проведе на 20.05.2021 г. в гр. София, пл. „Македония” № 1 в зала Европа, ет. 2 в административната сграда на КНСБ от 09:00 часа за членовете на НВСК на КНСБ, с адресна регистрация в София, а за членовете на НВСК с адресна регистрация извън София в онлайн режим. За повече информация можете да прочетете приложената покана.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Национална взаимоспомагателна каса на КНСБ“ - НВСК на КНСБ, информира членовете на Сдружението, че на 30.01.2017г. на проведено заседание на УС и съгласно чл.18, ал.(1), т.3 от Устава, беше взето решение за свикване на Общо събрание на членовете на НВСК на КНСБ, на 15.05.2017г., в сградата на КНСБ, ет. 2, зала „Европа“ от 9:00 часа. За повече информация можете да прочетете приложената покана.