На 03.11.2015 г. Синдикатът на Българските Учители (СБУ) заплати еднократните встъпителни вноски за членство в Националната взаимоспомагателна каса на КНСБ. Така, Касата увеличи членската си маса с нови 100 души. 

На 30.04.2015 г. се проведе Общо събрание на НВСК на КНСБ, като в присъствието на Управителния съвет и членове на Сдружението беше взето решение за промянав размера и срока на погасяване на отпусканита взаимопомощи. Членовете на НВСК на КНСБ вече могат да кандидатстват за взаимопомощ до 3000 лева (вместо досегашните до 1500 лева) с нов срок на погасяване до 18 месеца (вместо до 12 месеца). Бяха приети и промени в Устава и Правилата за взаимоспомагателна дейност на НВСК на КНСБ.