На 03.11.2015 г. Синдикатът на Българските Учители (СБУ) заплати еднократните встъпителни вноски за членство в Националната взаимоспомагателна каса на КНСБ. Така, Касата увеличи членската си маса с нови 100 души. 

По този начин учителите, членуващи в СБУ, се включват в НВСК на КНСБ без да заплащат еднократната встъпителна вноска и получават бърз и лесен достъп до взаимопомощ в размер до 3000 лева. Екипът на НВСК на КНСБ изразява своята благодарност на СБУ и неговия председател – Янка Такева, за доброто сътрудничество и партньорство.