На 15.05.2017г. в зала Европа, в сградата на КНСБ, протече годишното Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел "Национална взаимоспомагателна каса на КНСБ".След проведените разисквания Общото събрание взе следните решения:
По т.1. от дневния ред  Общото събрание, единодушно прие Отчет за дейността на  Сдружение с нестопанска цел „НАЦИОНАЛНА ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ” за 2016 година.

По т.2. от дневния ред  Общото събрание единодушно прие годишния финансов отчет на Сдружението за 2016 година, като възложи на Управителния съвет организирането на серия от срещи с Основните членове на КНСБ, с цел популяризиране на дейността.
По т.3. от дневния ред  Общото събрание възложи на Контролния съвет да изготви доклад на Контролния съвет за 2016г. и възложи на Управителния съвет да насрочи извънредно Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „НАЦИОНАЛНА ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ” през месец юли 2017г., с включена точка в Дневния ред: „Приемане на доклада на Контролния съвет за 2016 година“.

По т.4. от дневния ред Общото събрание, единодушно прие Бюджета на Сдружението за 2017 година.

По т. 5. от дневния ред  Общото събрание, единодушно взе следните решения:
5.1. Освобождава като членове на Управителния съвет на Сдружение с  нестопанска цел „НАЦИОНАЛНА ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ“ следните лица – Димитър Петков Табаков, Мария Георгиева Темелкова – Гикова, Асен Ефремов Асенов и Йордан Радославов Никленов.
5.2 Избира на тяхно място за членове на Управителния съвет на Сдружение с  нестопанска цел „НАЦИОНАЛНА ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ“ следните лица: Цветелина Радостинова Милчалиева, Кръстьо Боянов Боянов, Валентин Николов Стоянов и Цветелина Георгиева Славчева.
   
По т. 6. от дневния ред  Общото събрание, единодушно взе следните решения:
6.1 Освобождава от Контролния съвет на Сдружение с  нестопанска цел „НАЦИОНАЛНА ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ“, Председателя – Лидия Янкова Янчева и члена – Георги Петров Братованов.
6.2 Избира на тяхно място в Контролния съвет на Сдружение с  нестопанска цел „НАЦИОНАЛНА ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ“ за Председател - Асен Ефремов Асенов и за член – Райна Тенева Джагалова.

По т. 7 от дневния ред Общото събрание единодушно прие следното решение:
Упълномощава Председателя на Управителния съвет на НВСК на КНСБ – Пламен Гочев Димитров да подпише и внесе необходимите документи в Софийски градски съд за пререгистрация на Сдружението.

Поради изчерпване на дневния ред на събранието, то бе закрито от председателя.