Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Национална взаимоспомагателна каса на Конфедерацията на независимите синдикати в България” (НВСК на КНСБ), на основание по чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.12 от Устава и съгласно свое Решениe от 20.04.2021 г.  свиква Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Национална взаимоспомагателна каса на Конфедерацията на независимите синдикати в България” (НВСК на КНСБ), което ще се проведе на 20.05.2021 г. в гр. София, пл. „Македония” № 1 в зала Европа, ет. 2 в административната сграда на КНСБ от 09:00 часа за членовете на НВСК на КНСБ, с адресна регистрация в София, а за членовете на НВСК с адресна регистрация извън София в онлайн режим. За повече информация можете да прочетете приложената покана.