Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Национална взаимоспомагателна каса на Конфедерацията на независимите синдикати в България” (НВСК на КНСБ), на основание по чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.12 от Устава и съгласно свое Решениe от 25.05.2022 г.  свиква Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Национална взаимоспомагателна каса на Конфедерацията на независимите синдикати в България” (НВСК на КНСБ), което ще се проведе на 27.06.2022 г. в гр. София, пл. „Македония” № 1 в зала Европа, ет. 2 в административната сграда на КНСБ от 09:00 часа за членовете на НВСК на КНСБ. За повече информация можете да прочетете приложената покана.