Членство

Членството в НВСК на КНСБ е доброволно, като необходимо условие за него е желаещите да бъдат синдикални членове на КНСБ с редовно платен членски внос към съответната синдикална структура. Членството в КНСБ се удостоверява с членска карта по образец или с подпис на Синдикален председател върху Заявление за членство в НВСК на КНСБ.В същото Заявление се посочва размера на индивидуалния месечен членски внос (дялов капитал), който всеки член на Сдружението заплаща. Размерът  на месечния членски внос е въпрос на личен избор и възможности, но не може да бъде по – малкък от 10 лева месечно.Натрупаният дялов капитал има пряко отношение към възможния размер на отпуснатата взаимопомощ.Дяловият капитал на членовете е тяхна лична собственост и при прекратяване на членството в НВСК на КНСБ се възстановява по банков път, спазвайки условията на чл. 37 от Устава на НВСК на КНСБ.

Членството се валидира след подаване на Заявлението за членство в НВСК на КНСБ и  заплащане на еднократна встъпителна вноска в размер на 30 лева.

Членове на НВСК могат да бъдат и синдикални членове, които вече членуват във ВСК в техните учреждения или предприятия.

Членството в НВСК автоматично се прекратява при прекратяване на членството в КНСБ, като в този случай отпуснатата помощ става предсрочно изискуема.