Възможности за ползване от членовете на НВСК на КНСБ

Всички членове на НВСК на КНСБ, които не ползват взаимопомощ и не са гаранти по активна взаимопомощ, имат право да теглят до 1/3 от натрупания си дялов капитал веднъж на 12 м., без да прекратяват членството си в Сдружението и без отчисление. Сумата се изплаща в рамките на деня.


Независимост
Всички членове на НВСК на КНСБ, които не ползват взаимопомощ и не са гаранти по активна взаимопомощ, имат право да теглят взаимопомощ до размера на натрупания си дялов капитал с максимален срок за връщане до 24 м., без гарант,еднократно отчисление 3% върху размера на отпуснатата сума.


Доверие
За новите членове на НВСК на КНСБ е достатъчно да е платена встъпителната и една месечна вноска по сметка на НВСК на КНСБ, за да имат право да теглят взаимопомощ с максимален размер до 1 500 лева (като от одобрената сума се удържа необходимият членски внос, за да се спази съотношението 1:3)  с един гарант. Максималият срок за връщане е до 24 м.

Еднократното отчисление  при отпускане на взаимопомощта за срок до 12 м. включително е 4%, а над 12 м. е 4% + 0,08% за всеки следващ месец, до края на уговорения срок.

Отговор до 2 дни при наличие на всички необходими документи.


Лоялност
Всички членове на НВСК на КНСБ, внасяли редовно месечния си членски внос за период над 12 м., имат право да теглят взаимопомощ в размер три пъти по-голям от натрупания членски внос. Максималният размер е до 3000 лева (за членове, които нямат натрупан дялов капитал в размер на 1 000 лева, от одобрената сума се удържа необходимият членски внос, за да се спази съотношението 1:3) с двама гаранти (броят на гарантите се определя съобразно размера на взаимопомощта, стойността на натрупания дялов капитал и нетния доход).  Максималният срок за връщане е до 24 м.

Еднократното отчисление  при отпускане на взаимопомощта за срок до 12 м. включително е 4%, а над 12 м. е 4% + 0,08% за всеки следващ месец до края на уговорения срок.

Отговор до 2 дни при наличие на всички необходими документи, коректно и точно попълнени.

За суми над 3 000 лева е необходимо одобрение на УС на НВСК на КНСБ.