Членството в НВСК на КНСБ е доброволно, като необходимо условие за него е желаещите да бъдат членове на КНСБ с редовно платен членски внос към съответната синдикална структура. Членството в КНСБ се удостоверява с членска карта по образец или с подпис на синдикален председател върху Заявление за членство в НВСК на КНСБ. В същото Заявление се посочва размерът на индивидуалния месечен членски внос (дялов капитал). Размерът  на месечния членски внос е въпрос на личен избор и възможности, но не може да бъде по–малкък от 10 лева месечно. Натрупаният дялов капитал има пряко отношение към възможния размер на отпуснатата взаимопомощ. Дяловият капитал на членовете е тяхна лична собственост и при прекратяване на членството в НВСК на КНСБ се възстановява по банков път, спазвайки условията на чл. 37 от Устава на НВСК на КНСБ.

Членството се валидира след подаване на Заявлението за членство в НВСК на КНСБ и  заплащане на еднократна встъпителна вноска в размер на 30 лева.

Членове на НВСК могат да бъдат и синдикални членове, които вече членуват във ВСК в техните учреждения или предприятия.

При прекратяване на членството в КНСБ отпуснатата взаимопомощ става предсрочно изискуема.